en

Obchodní podmínky

GI GRIVA s.r.o.,
se sídlem Milady Horákové 1957/13, Brno, 60200
identifikační číslo: 29304091

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl C, vložka 72488

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
GI GRIVA s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1957/13, Brno, 60200, identifikační číslo:
29304091, společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně –

oddíl C, vložka 72488 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních
podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve
webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území
České republiky.

2.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti do rukou prodávajícího

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 2090585143/0800

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího / PLATBA ZE ZAHRANIČÍ:

Číslo účtu : 2090585143/0800

Sort Code: ČSAS

IBAN: CZ44 0800 0000 0020 9058 5143

BIC: GIBACZPX

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení
objednávky.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.

3.6. Prodávající vystaví ohledně plateb kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího (GI GRIVA s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1957/13, Brno, 60200)

nebo na mail info@yvycom.com

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí
být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí – li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.

4.3. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své
skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

4.4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v
co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného
potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů.

5.5. V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné
dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od závazné objednávky odstoupit.
Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to
nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161
až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,
v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Prodejce potvrdí
písemnou formou na e-mail kupujícího, kdy právo z vadného plnění uplatnil, včetně způsobu
provedení opravy a doby jejího trvání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů. Na e-mail
kupujícího také následně informuje o tom, že byla reklamace vyřízena.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Stížnosti spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
info@yvycom.com

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,
telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že
je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních
údajích. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků
dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou
osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích
stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být
aktualizovány bez předchozího upozornění.

10.2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro
uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které
kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

10.3. Závazná objednávka včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování GI GRIVA s.r.o., se sídlem
Milady Horákové 1957/13, Brno, 60200, identifikační číslo: 29304091. Adresa elektronické
pošty info@yvycom.com, telefon +420 734 200 144.

Brno, 25.listopadu 2015

© 2024 yvycom.com

vyrobila